Tjenestebetingelser for Workplace


DU GARANTERER OG ERKLÆRER AT DU GODTAR DISSE NETTBETINGELSENE FOR WORKPLACE PÅ VEGNE AV EN BEDRIFT ELLER EN ANNEN JURIDISK ENHET, OG AT DU HAR FULL MYNDIGHET TIL Å BINDE DEN AKTUELLE ENHETEN TIL DENNE AVTALEN. SENERE REFERANSER TIL «DEG», «DIN», «KUNDE» ELLER TILSVARENDE, VISER TIL DENNE ENHETEN.
Hvis adressen du oppgir i innstillingene for Workplace-kontoen din eller på annen måte gjør tilgjengelig for oss skriftlig, er i USA eller Canada, er denne avtalen en avtale mellom deg og Meta Platforms, Inc. Hvis ikke er denne avtalen mellom deg og Meta Platforms Ireland Ltd. Referanser til «Meta», «oss», «vi», «vår/våre» e.l. betyr enten Meta Platforms, Inc. eller Meta Platforms Ireland Ltd., alt etter som.
Følgende betingelser gjelder for din bruk av Workplace.
Noen konkrete begreper er definert i del 13 (definisjoner), mens andre er definert ut fra kontekst i denne avtalen.
 1. Bruk av Workplace
  1. Bruksrettigheter. I avtaleperioden har du en rett som hverken er eksklusiv, overførbar eller viderelisensierbar til å få tilgang til og bruke Workplace i henhold til denne avtalen. Bruk av Workplace er begrenset til de brukerne (inkludert eventuelle partnerselskapers brukere) som du aktiverer kontoer for. Du er ansvarlig for at alle disse brukerne overholder denne avtalen, samt for deres tilgang til og bruk av Workplace. Workplace leveres med andre ord som en tjeneste til deg, ikke til brukerne individuelt. Du godtar at funksjoner og funksjonalitet i Workplace kan variere og kan endres over tid.
  2. Kontoer. Registrerings- og administratorkontoinformasjonen din må være nøyaktig, fullstendig og oppdatert. Brukerkontoer gjelder for individuelle brukere og kan ikke deles eller overføres. Du må sørge for at all innloggingsinformasjon er konfidensiell og varsle Meta øyeblikkelig hvis du oppdager uautorisert bruk av kontoene dine eller innloggingsinformasjonen din.
  3. Begrensninger. Du skal ikke (og skal ikke tillate andre å): (a) bruke Workplace på vegne av tredjeparter, og du kan ikke leie ut, lease, gi tilgang til eller viderelisensiere Workplace til tredjeparter, med unntak for brukere som er tillatt i henhold til disse betingelser; (b) utføre omvendt utvikling av, dekompilere, ta fra hverandre eller på andre måter prøve å skaffe deg kildekoden til Workplace, med unntak av tilfeller der gjeldende lovgivning tillater dette (og da bare etter å ha forhåndsvarslet Meta); (c) kopiere, modifisere eller lage avledede utgaver av Workplace; (d) fjerne, modifisere eller utydeliggjøre meldinger om opphavsrett eller annet i Workplace; eller (e) dele teknisk informasjon om hvordan Workplace fungerer med offentligheten.
  4. Innholdsmoderering. Vi kan fjerne, blokkere eller begrense innhold som er i strid med denne avtalen. Hvis brukere bryter denne avtalen, kan vi også i noen tilfeller begrense eller deaktivere brukerkontoer. For å finne ut mer om hvordan Meta modererer innhold på Workplace, kan du se retningslinjene for godtatt bruk.
  5. Konfigurering. Ved konfigurering av Workplace skal du oppnevne én eller flere brukere til systemadministratorer for Workplace-fellesskapet som skal være ansvarlig for å administrere Workplace. Du må sikre at du har minst én aktiv systemadministrator for Workplace til enhver tid.
  6. Workplace API. I avtaleperioden kan Meta gjøre én eller flere Workplace-API-er tilgjengelig for deg, slik at du kan utvikle og bruke tjenester og programmer som gjør Workplace mer brukervennlig for deg. All bruk av Workplace-API-er som gjøres av deg, brukerne dine eller tredjeparter på dine vegne, er underlagt de gjeldende betingelsene for Workplace-plattformen, som du kan finne på workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy. Disse betingelsene kan endres av Meta fra tid til annen («betingelsene for Workplace-plattformen»).
  7. Støtte. Vi vil gi deg Workplace-støtte gjennom fanen for direkte støtte i administrasjonspanelet i Workplace («direkte støttekanal»). Du kan sende inn en forespørsel om støtte for å løse et spørsmål eller rapportere en sak i tilknytning til Workplace ved å henvende deg via Direkte støtte-kanalen («støttehenvendelse»). Vi vil gi et første svar på hver henvendelse innen 24 timer fra du har mottatt en e-postbekreftelse på at støttehenvendelsen din er gyldig mottatt via den direkte støttekanalen.
 2. Dataene og forpliktelsene dine
  1. Dataene dine. Som en del av denne avtalen
   1. Beholder du alle rettigheter og interesser (herunder immaterielle rettigheter) i og til dataene dine.
   2. Gir du i avtaleperioden Meta en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, vederlagsfri og fullt ut betalt rettighet til å bruke dataene dine utelukkende til det formål å levere Workplace (og tilhørende støtte) til deg i henhold til denne avtalen.
   3. Godtar du at Facebook fungerer som databehandler og at du er behandlingsansvarlig for dataene dine, og ved å inngå denne avtalen instruerer du Facebook til å behandle dataene dine på dine vegne utelukkende til de formålene som er spesifisert i denne avtalen og i henhold til denne avtalen (inkludert databehandlingstillegget).
  2. Forpliktelsene dine. Du godtar (a) at du ene og alene er ansvarlig for nøyaktigheten og innholdet i dataene dine; (b) å innhente alle nødvendige og lovbestemte rettigheter og samtykker fra brukerne dine og alle gjeldende tredjeparter for å tillate innhenting og bruk av dataene dine, som beskrevet i denne avtalen; og (c) at din bruk av Workplace, inkludert dataene dine og bruken av dem, ikke bryter noen lover eller tredjeparters rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, personvernregler og publiseringsrettigheter. Hvis noen av dataene dine sendes eller brukes i strid med del 2, godtar du å fjerne dem umiddelbart fra Workplace. Du er ene og alene ansvarlig hvis du velger å dele dataene dine med brukere eller tredjeparter, og Meta er ikke ansvarlig for bruk av, tilgang til, endring av, distribusjon av eller sletting av dataene dine foretatt av personer som du eller brukerne dine gjør dataene tilgjengelige for.
  3. Forbudte data. Du godtar å ikke sende informasjon eller data som bryter betingelsene i denne avtalen, eller som er underlagt spesiell beskyttelse og/eller distribusjonsbegrensninger i gjeldende lover og/eller forskrifter («forbudt informasjon»), til Workplace. Med hensyn til helseinformasjon erkjenner du at Meta ikke er en forretningsforbindelse eller underleverandør (slik disse begrepene er definert i Health Insurance Portability and Accountability Act («HIPAA»)), og at Workplace ikke er underlagt HIPAA. Meta skal i henhold til denne avtalen ikke ha noe ansvar for forbudt informasjon, selv om det skulle være motstridende informasjon i disse betingelsene.
  4. Skadesløsholdelse. Du skal holde Meta og selskapets partnere skadesløs (inkludert respektive styreledere, styremedlemmer, ansatte, agenter og representanter) mot alle krav (fra tredjeparter og/eller brukere), kostnader, erstatningskrav, erstatningsansvar og utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer) når de oppstår i forbindelse med dine brudd (eller antatte brudd) på betingelsene i del 2 eller på andre måter knyttet til dataene dine, retningslinjene eller bruk av Workplace som er i strid med denne avtalen. Meta kan delta i en tvistesak for å løse slike krav med egen advokat på egen bekostning. Du skal ikke inngå noen form for forlik uten skriftlig forhåndstillatelse fra Meta hvis forliket krever at Meta foretar seg noe, avstår fra å foreta seg noe eller påtar seg ansvar.
  5. Sikkerhetskopier og datasletting. Meta tilbyr ingen arkiveringstjeneste, og du er selv ansvarlig for å sikkerhetskopiere dataene dine. Du kan når som helst i avtaleperioden slette data som består av brukerinnhold gjennom funksjonene for systemadministratorer i Workplace.
  6. Samlede data. I henhold til denne avtalen kan vi også generere samlede statistikk- og analysedata fra din bruk av Workplace («samlede data»), men disse samlede dataene vil ikke inkludere data som beskrevet under Dataene dine, eller personopplysninger.
 3. Datasikkerhet
  1. Sikkerheten til dataene dine. Vi bruker egnede tekniske, organisasjons- og sikkerhetsmessige tiltak utviklet for å beskytte dataene dine i vår besittelse mot uautorisert tilgang, endring, fremlegging eller ødeleggelse, som videre beskrevet i Datasikkerhet-tillegget.
  2. Juridiske opplysninger og forespørsler fra tredjepart. Du er i all hovedsak ansvarlig for å svare på forespørsler fra tredjeparter angående dataene dine, f.eks. fra regulerende myndigheter, brukere eller politi («forespørsler fra tredjeparter»), men du er innforstått med at Meta kan dele dataene dine i forbindelse med forespørsler fra tredjeparter for å overholde juridiske krav. Under slike omstendigheter vil vi, så langt loven og betingelsene i forespørselen fra tredjepart tillater det, gjøre rimelige anstrengelser for å (a) varsle deg om mottak av en forespørsel fra tredjepart og be tredjeparten kontakte deg; og (b) oppfylle rimelige forespørsler fra deg om at du ønsker å motsette deg kravene i forespørselen. Du forsøker først selv å innhente informasjonen som er nødvendig for å svare på forespørsler fra tredjepart, og kontakter oss bare hvis du ikke på en rimelig måte kan innhente slik informasjon.
 4. Betaling
  1. Gebyrer. Du godtar å betale Meta standardprisene for Workplace (som for øyeblikket finnes her: https://www.workplace.com/pricing) for din bruk av Workplace, med en eventuell gratis prøveperiode som beskrevet i 4.f (Gratis prøve), med mindre noe annet er avtalt i et signert skriftlig dokument. Alle avgifter innenfor denne avtalen skal betales i amerikanske dollar (USD), med mindre noe annet er spesifisert i produktet eller avtalt i et signert skriftlig dokument. Alle gebyrer skal betales i sin helhet med betalingsmåten din i henhold til 4.b. Ved forsinket betaling ilegges et gebyr tilsvarende 1,5 % per måned av det skyldige beløpet, eventuelt maksimumsbeløpet som er tillatt ved lov, etter hvilket beløp som er lavest.
  2. Betalingsmåte. Når du inngår denne avtalen, godtar du å betale gebyrer under én av to betalingskategorier: (i) betalingskortkunde (enten direkte betaling eller via en ekstern betalingsplattform), eller (ii) fakturert kunde, som definert av Meta. Betalingskortkunder kan (etter Metas eget skjønn) bli fakturerte kunder eller omvendt, basert på faktorer som f.eks. antall brukere og kredittrangering, men Facebook forbeholder seg retten til å omklassifisere deg til enhver tid.
   1. Betalingskortkunder. Betalingskortkunder vil få sitt angitte betalingskort belastet for sin bruk av Workplace.
   2. Fakturerte kunder. Fakturerte kunder vil få en forlenget kredittgrense fra Meta og vil få utstedt fakturaer på månedlig basis, med mindre noe annet er avtalt i et signert skriftlig dokument. Hvis du er kategorisert som fakturert kunde, skal du betale alle gebyrer i henhold til denne avtalen i sin helhet på den måten vi har angitt, og senest innen 30 dager fra fakturadatoen.
   3. Du godtar at vi innhenter forretningsmessig kredittinformasjon om deg fra et kredittbyrå når du aksepterer denne avtalen, eller når som helst etterpå.
  3. Avgifter. Alle gebyrer er oppgitt eksklusive eventuelle gjeldende avgifter for varer og tjenester, merverdiavgift, omsetnings- og bruksavgift, tilleggsavgifter og lignende avgifter eller skatter i henhold til gjeldende lover, utenom avgifter basert på Metas inntekter. Du skal betale alle skyldige beløp under denne avtalen i sin helhet, uten motregning, motkrav, fradrag eller kildeskatt. I tilfelle betaling du foretar under denne avtalen, er underlagt fradrag eller kildeskatt, skal du innhente skriftlig forhåndsgodkjenning fra Meta og være ansvarlig for å betale det relevante beløpet til de relevante skattemyndighetene og være økonomisk ansvarlig for renter, straffer, gebyrer, bøter eller lignende som følge av manglende betaling av slike skatter og avgifter til den aktuelle statlige myndigheten. Du bekrefter at du har tilgang til og bruker Workplace på adressen du har oppgitt i innstillingene for Workplace-kontoen din, eller som på andre måter er oppgitt til oss skriftlig, og vi belaster deg for gjeldende avgifter basert på denne adressen. I tilfelle avgiftsrevisjon eller avgiftstvist med relevante avgiftsmyndigheter som oppstår ut fra denne avtalen, eller i tilfelle lovfestede eller forskriftsmessige endringer som berører partenes avgiftsforpliktelser, samtykker partene i å samarbeide og legge rimelig innsats i å konkludere saken med minimale negative avgiftskonsekvenser. Hvis for eksempel en relevant skattemyndighet anser at Meta skulle ha innkrevd gjeldende avgifter fra deg og du har betalt avgiftene direkte til skattemyndigheten, godtar du å framlegge bevis på at avgiftene er betalt (til den aktuelle skattemyndigheten) innen tretti (30) dager fra du mottar en skriftlig forespørsel om dette fra Meta. Du samtykker å holde oss skadesløse for eventuell underbetaling eller manglende betaling av avgifter som ikke spesifikt er ekskludert i denne avtalen, inkludert eventuelle bøter og renter.
  4. Sperring. Hvis du ikke har betalt gebyrer innen forfallsdatoen kan vi, uten at det påvirker de andre rettighetene dine under denne avtalen, sperre alle eller deler av Workplace-tjenestene (inkludert tilgang til betalte tjenester) til du har foretatt en fullstendig betaling.
  5. Gratis tilgang til Workplace for Good. Uavhengig av 4.a, hvis du søker om gratis tilgang under Workplace for Good-programmet og Meta beslutter at du er kvalifisert i samsvar med Metas retningslinjer (som finnes ved referanse på https://work.workplace.com/help/work/142977843114744), vil vi tilby deg Workplace gratis i samsvar med disse retningslinjene framover. Hvis du som følge av en endring i retningslinjene våre ikke lenger er kvalifisert til gratis tilgang, vil Meta gi deg varsel tre (3) måneder på forhånd, og etter varselet vil 4.a gjelde.
  6. Gratis prøve. Meta kan etter eget forgodtbefinnende tilby deg en gratis prøveperiode på Workplace, og varigheten bestemmes etter Metas eget skjønn og kommuniseres til deg via administrasjonspanelet i Workplace. Etter den gratis prøveperioden vil 4.a (Gebyrer) gjelde.
 5. Konfidensialitet
  1. Forpliktelser. Alle parter godtar at all bedriftsmessig, teknisk og økonomisk informasjon de mottar (som «mottakende part») fra den utleverende parten i forbindelse med denne avtalen («utleverende part») anses som den konfidensielle eiendommen til den utleverende parten («konfidensiell informasjon»), forutsatt at den er identifisert som enten konfidensiell eller opphavsrettsbeskyttet på delingstidspunktet eller bør være rimelig kjent av den mottakende parten som konfidensiell eller opphavsrettsbeskyttet informasjon på grunn av informasjonens art og omstendighetene til utleveringen. Med unntak av det som er uttrykkelig autorisert her, skal den mottakende part (1) holde konfidensiell og ikke utlevere noen konfidensiell informasjon til tredjeparter og (2) ikke bruke konfidensiell informasjon til andre formål enn å oppfylle sine forpliktelser og utøve sine rettigheter under denne avtalen. Den mottakende part kan utlevere konfidensiell informasjon til sine ansatte, agenter, leverandører og andre representanter som har et legitimt behov for å kjenne til informasjonen (inkludert Metas partnerselskaper og underleverandører, som referert til i del 12.j), forutsatt at disse er bundet av konfidensialitetsforpliktelser som er minst like beskyttende for den utleverende partens konfidensielle informasjon som beskrevet i del 5, samt at den mottakende parten fortsatt er ansvarlig for å overholde betingelsene i del 5.
  2. Unntak. Den mottakende parts konfidensialitetsforpliktelser gjelder ikke informasjon som den mottakende part kan dokumentere: (a) var rettmessig i besittelse av eller kjente til før mottak av den konfidensielle informasjonen; (b) er eller har blitt offentlig kjent uten at den mottakende part kan lastes; (c) er rettmessig innhentet av den mottakende part fra en tredjepart uten brudd på konfidensialitetsforpliktelser; eller (d) er utviklet uavhengig av ansatte av den mottakende part som ikke hadde tilgang til slik informasjon. Den mottakende part kan utlevere informasjon i den grad som kreves av loven eller rettskjennelser, forutsatt at (med mindre det er forbudt ved lov) den mottakende part varsler den utleverende part på forhånd og samarbeider om å oppnå konfidensiell behandling.
  3. Midlertidig forføyning. Den mottakende part bekrefter at bruk av eller utlevering av konfidensiell informasjon i strid med del 5 kan medføre betydelig skade som skadeserstatning alene ikke vil være tilstrekkelig middel mot, og at ved trusler om eller faktisk bruk eller utlevering av den mottakende part skal den utleverende part derfor ha rett til å søke rimelig erstatning i tillegg til andre rettsmidler parten har rett til ifølge loven.
 6. Åndsverksrettigheter
  1. Metas eierskap. Dette er en avtale for tilgang til og bruk av Workplace, og ingen eierskapsrettigheter blir overført til kunden. Meta og selskapets lisensgivere beholder alle rettigheter og alt eierskap (inkludert alle immaterielle rettigheter) til og i Workplace, samlede data og all relatert og underliggende teknologi og alle utledede arbeider, modifikasjoner og forbedringer på alt det ovennevnte som er opprettet av eller på vegne av Meta, inkludert det som er basert på tilbakemeldingene dine (definert nedenfor). Ingen rettigheter blir gitt til deg, unntatt dem som uttrykkelig beskrives i denne avtalen.
  2. Tilbakemelding. Hvis du sender kommentarer, spørsmål, forslag, bruksinformasjon eller andre tilbakemeldinger knyttet til din bruk av Workplace eller tilhørende API-er, eller andre av våre produkter og tjenester («tilbakemelding»), kan vi fritt bruke eller utnytte tilbakemeldingene i forbindelse med våre eller partnerselskapers produkter og tjenester, uten forpliktelser eller kompensasjon til deg.
 7. Ansvarsfraskrivelse
  META FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV ALLE SLAG, ENTEN DE ER UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVBESTEMTE. DETTE INKLUDERER GARANTIER SOM GJELDER SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEM FORMÅL OG OPPHAVSRETTIGHETER. VI GARANTERER IKKE AT WORKPLACE VIL FUNGERE UTEN AVBRUDD ELLER FEIL. VI KAN TILLATE AT TREDJEPARTER UTVIKLER OG GJØR TILGJENGELIG TJENESTER OG APPLIKASJONER SOM GJØR WORKPLACE BEDRE, OG VI KAN TILLATE AT WORKPLACE INTEGRERES MED ANDRE TJENESTER OG APPLIKASJONER. META ER IKKE ANSVARLIG FOR TJENESTER ELLER PROGRAMMER DU VELGER Å BRUKE SAMMEN MED WORKPLACE. ALL BRUK AV SLIKE TJENESTER OG APPER ER UNDERLAGT SEPARATE BETINGELSER OG RETNINGSLINJER, OG DU SAMTYKKER I AT ALL BRUK ER PÅ EGEN RISIKO.
 8. Ansvarsbegrensning
  1. MED UNNTAK AV UTELATTE KRAV (DEFINERT NEDENFOR):
   1. INGEN AV PARTENE SKAL HOLDES ANSVARLIGE FOR MANGLENDE TILGANG, TAPTE ELLER UNØYAKTIGE DATA, FORRETNINGSAVBRUDD, FORSINKELSESKOSTNADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAPTE INNTEKTER), UAVHENGIG AV HANDLINGSFORM, DET VÆRE SEG TVISTER OM KONTRAKTEN, FORVOLDT SKADE (INKLUDERT VED UAKTSOMHET), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, SELV OM PARTEN ER INFORMERT PÅ FORHÅND OM SLIKE SKADER; OG
   2. INGEN AV PARTENES TOTALE ANSVAR OVERFOR DEN ANDRE SKAL OVERSKRIDE BELØPET SOM FAKTISK ER BETALT ELLER SKAL BETALES TIL META AV KUNDEN I LØPET AV DE FØRSTE TOLV (12) MÅNEDENE AV AVTALEPERIODEN, ELLER TI TUSEN AMERIKANSKE DOLLAR (USD 10 000).
  2. Når det gjelder del 8, betyr «utelatte krav» (a) kundens ansvar i henhold til del 2 (Dataene og forpliktelsene dine) og (b) en parts brudd på sine forpliktelser i del 5 (Konfidensialitet), men utelater krav knyttet til dataene dine.
  3. Begrensningene i del 8 er gjeldende selv om begrensede rettsmidler som er spesifisert i denne avtalen, anses som mislykket i sitt formål, og partene godtar at ingen av partene begrenser eller ekskluderer ansvaret sitt for saker som ikke kan begrenses eller ekskluderes i henhold til lovgivningen. Du erkjenner og samtykker i at vår levering av Workplace er basert på antakelsen om at vårt ansvar er begrenset som spesifisert i denne avtalen.
 9. Varighet og avslutning
  1. Varighet. Denne avtalen trer i kraft på datoen du først får tilgang til Workplace-forekomsten din, og gjelder til den blir avsluttet i henhold til bestemmelsene heri («avtaleperioden»).
  2. Avslutning etter eget ønske. Uten hensyn til termineringsrettigheter du måtte ha i henhold til databehandlingstillegget, kan du avslutte denne avtalen når som helst, uten grunn eller av hvilken som helst grunn, ved å varsle Facebook skriftlig minst tretti (30) dager på forhånd ved at administratoren din velger å slette Workplace-tilgangen din i produktet. Meta kan også avslutte denne avtalen når som helst, uten grunn eller av hvilken som helst grunn, ved å varsle deg om det minst tretti (30) dager på forhånd.
  3. Terminering og sperring av Meta. Meta forbeholder seg retten til å avslutte denne avtalen med rimelig varsel til deg, eller øyeblikkelig sperre tilgangen din til Workplace hvis du bryter denne avtalen eller vi anser at det er nødvendig for å forhindre skade på sikkerheten, stabiliteten, tilgjengeligheten eller integriteten til Workplace.
  4. Sletting av dataene dine. Meta vil slette dataene dine umiddelbart etter at denne avtalen eller avsluttet, men du er innforstått med at slettet innhold fortsatt kan ligge lagret i sikkerhetskopier i en rimelig periode mens slettingen utføres. Som beskrevet i del 2.e, har du det hele og fulle ansvaret for å sikkerhetskopiere dataene dine til egne formål.
  5. Følgene av terminering. Ved opphør av denne avtalen: (a) må du og brukerne dine umiddelbart slutte å bruke Workplace; (b) på forespørsel fra informasjonsholderen, og underlagt del 9.d, må den mottakende parten umiddelbart returnere eller slette den andre partens konfidensielle informasjon; (c) må du umiddelbart betale Meta alle utestående gebyrer som har påløpt før oppsigelsen; (d) hvis Meta sier opp denne avtalen uten grunn i samsvar med del 9.b, vil Meta refundere deg et forholdsmessig beløp av eventuelle forhåndsbetalte gebyrer (der det er aktuelt); og (e) følgende vil fortsatt gjelde: 1.c (Begrensinger), 2 (Dataene og forpliktelsene dine) (utenom Metas lisens til dataene dine i del 2.a), 3.b (Juridiske opplysninger og forespørsler fra tredjepart), 4 (Betaling) til og med 13 (Definisjoner). Med unntak av det som er spesifisert i denne avtalen, har begge parters utøvelse av rettsmidler, herunder terminering, ingen påvirkning på andre rettsmidler de kan ha i henhold til denne avtalen, ifølge loven eller på andre måter.
 10. Andre Meta-kontoer
  1. Personlige kontoer. For å unngå tvilstilfeller skiller brukerkontoer seg fra personlige Facebook-kontoer som brukere kan opprette på Facebook-tjenesten for forbrukere («personlige FB-kontoer»). Personlige FB-kontoer er ikke underlagt denne avtalen, men er underlagt Metas betingelser for slike tjenester, hver mellom Meta og den aktuelle brukeren.
  2. Workplace og annonser. Vi viser ikke tredjeparts annonsering til brukerne dine på Workplace, og vi bruker ikke dataene dine til å levere eller målrette annonser mot brukerne dine eller tilpasse brukernes opplevelser på deres personlige kontoer. Meta kan imidlertid komme med kunngjøringer i produkter eller informere systemadministratorer om funksjoner, integreringer eller funksjonalitet knyttet til Workplace.
 11. Betafunksjoner
  1. Betatesting. Meta kan, fra tid til annen, gjøre betafunksjoner eller ikke-utgitte funksjoner (hver en «betafunksjon») tilgjengelige for det formål å teste og innhente tilbakemelding.
  2. Mulighet for feil. Ved å godta å bruke betafunksjonene anerkjenner du at disse betafunksjonene
   1. er i en testfase, fortsatt under utvikling og kan inneholde feil, inkludert tekniske feil som kan forstyrre funksjonaliteten
   2. kanskje ikke fungerer som tiltenkt eller like effektivt som andre funksjoner
  3. Endringer i betafunksjoner. Met kan (utelukkende etter eget skjønn) ilegge begrensninger på, suspendere, avslutte, fjerne, erstatte, endre, oppgradere, oppdatere eller rulle tilbake en hvilken som helst betafunksjon (eller del av en betafunksjon) uten å varsle deg.
  4. Som de er. I TILLEGG TIL ALLE FRASKRIVELSENE I DEL 7 (ANSVARSFRASKRIVELSE) OVENFOR, SOM OGSÅ GJELDER FOR BETAFUNKSJONER, LEVERES ALLE BETAFUNKSJONER SOM GJØRES TILGJENGELIGE FOR DEG, «SOM DE ER» OG «SOM TILGJENGELIG». META ER IKKE FORPLIKTET TIL Å GI TEKNISK BRUKERSTØTTE I FORBINDELSE MED BETAFUNKSJONER. META HAR INGEN EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE FORPLIKTELSER OVERFOR DEG FOR Å GJØRE NOEN BETAFUNKSJON TILGJENGELIG FOR DEG. DU ANERKJENNER OG SAMTYKKER I AT DIN BRUK AV EN HVILKEN SOM HELST BETAFUNKSJON GJØRES UTELUKKENDE PÅ DIN EGEN RISIKO, OG, I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVER, AT META IKKE HAR NOE ANSVAR OVERFOR DEG I TILKNYTNING TIL NOEN BETAFUNKSJON.
 12. Generelt
  1. Endringer. Meta kan når som helst endre betingelsene i denne avtalen og retningslinjene som refereres til eller er innlemmet i denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til databehandlingstillegget (for å overholde gjeldende lovgivning for databeskyttelse), datasikkerhetstillegget og retningslinjene for godtatt bruk, ved å varsle deg via e-post, via Workplace eller via andre rimelige midler (hver en «endring»). Ved å fortsette å bruke Workplace tretti (30) dager etter varsel om endringer anses du å ha gitt samtykke til endringene.
  2. Gjeldende lover. Uten hensyn til del 12.p er denne avtalen og din og dine brukeres bruk av Workplace, i tillegg til eventuelle krav som kan oppstå mellom deg og oss, underlagt og skal tolkes i henhold til lovene i USA og delstaten California, uten at det tas hensyn til lovgivningskonflikter. Ethvert krav eller søksmål som oppstår fra eller er relatert til denne avtalen eller Workplace må utelukkende stilles for U.S. District Court for the Northern District of California eller en statlig domstol i San Mateo County, og hver part samtykker herved til den personlige jurisdiksjonen til disse domstolene.
  3. Hele avtalen. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene når det gjelder din tilgang til og bruk av Workplace, og erstatter alle tidligere erklæringer eller avtaler knyttet til Workplace. Overskriftene er bare ment som referanse, og ord som «inkludert» skal tolkes uten begrensing. Alle URL-adresser i denne avtalen inkluderer eventuelle etterfølgende URL-adresser som gjelder for det samme temaet. Denne avtalen ble opprinnelig skrevet på engelsk (USA), og originalteksten gjelder ved eventuelle konflikter med oversatte versjoner.
  4. Fraskrivelse og vilkårs ugyldighet. Manglende håndhevelse av en bestemmelse anses ikke som en fraskrivelse. Fraskrivelser må være skriftlige og undertegnet av den fraskrivende part. Eventuelle betingelser i bestillingsskjemaer for kunder eller bedrifter endrer ikke denne avtalen og avvises uttrykkelig. Slike dokumenter er bare for administrasjon. Hvis en rett eller kompetent jurisdiksjon vurderer at en bestemmelse i denne avtalen ikke kan håndheves, er ugyldig eller på andre måter er i strid med loven, skal en slik bestemmelse tolkes slik at den best mulig oppnår de tiltenkte mål, og de gjenværende bestemmelsene i denne avtalen skal fortsette å gjelde fullt og helt.
  5. Publisitet. En pressemelding eller markedsføringskampanje om partenes forhold krever skriftlig forhåndsgodkjenning fra begge parter. Uavhengig av det foregående: (a) i din egen bedrift kan du publisere eller promotere bruk av Workplace i avtaleperioden (f.eks. for økt bruk), underlagt Metas retningslinjer for merkebruk slik den foreligger per dato; og (b) Meta kan referere til navnet ditt og statusen din som Workplace-kunde.
  6. Overdragelse. Ingen av partene kan overdra denne avtalen eller rettigheter eller forpliktelser i den uten skriftlig forhåndssamtykke fra den andre parten. Meta kan derimot overdra denne avtalen uten samtykke til partnerselskaper eller i forbindelse med en fusjon, en omorganisering, et oppkjøp eller en annen overføring av aktiva og ressurser. I henhold til det foregående skal denne avtalen være bindende for og virke til fordel for hver parts angitte etterfølgere og stedfortredere. Ikke tillatte tilordninger er ugyldige og medfører ingen forpliktelser for Meta.
  7. Uavhengig leverandør. Partene er uavhengige leverandører. Denne avtalen medfører ikke noen type medvirking, partnerskap, prosjektsamarbeid eller ansettelsesforhold, og ingen part har myndighet til å binde den andre.
  8. Ingen begunstigede tredjeparter. Denne avtalen begunstiger Meta og kunden, og det finnes ingen tiltenkte begunstigede tredjeparter, heller ikke brukere.
  9. Merknader. Hvis du sier opp denne avtalen i henhold til del 9.b, må du varsle Meta via systemadministratoren som velger å slette Workplace-forekomsten i produktet. Enhver annen melding i henhold til denne avtalen fra din side må være skriftlig og sendes til Meta på følgende adresse (hvis aktuelt): for Meta Platforms Ireland Ltd, til Merrion Road, Dublin 4, D04X2K5, Irland, Att: Legal, Workplace og, når det gjelder Meta Platforms Inc, til 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA, Att.: Legal, Workplace. Meta kan sende varsler til e-postadressen i kontoen din. Meta kan også dele driftsmeldinger angående Workplace og andre forretningsrelaterte merknader gjennom meldinger til systemadministratorer og brukere i Workplace eller via tydelig publisering i Workplace.
  10. Underleverandører. Meta kan bruke underleverandører og la dem utøve Metas rettigheter under denne avtalen, men Meta er fortsatt ansvarlig for at underleverandører overholder denne avtalen.
  11. Force majeure. Ingen av partene skal være ansvarlige overfor den andre for forsinkelser eller manglende overholdelse av forpliktelser under denne avtalen (unntatt manglende betaling av gebyrer) hvis forsinkelsen eller den manglende overholdelsen skyldes uforutsette hendelser som oppstår etter at denne avtalen er signert, og som er utenfor rimelig kontroll for parten, for eksempel streik, blokade, krigshandlinger, terrorisme, opprør, naturkatastrofer, strømavbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller datanettverk eller -tjenester, eller manglende lisens eller godkjenning fra en offentlig etat.
  12. Tredjepartsnettsteder. Workplace kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder. Dette impliserer ikke vår støtte til eller godkjenning av noe nettsted, og vi er ikke ansvarlige for handlingene, innholdet, informasjonen eller dataene på tredjepartsnettsteder, handlingene eller lenkene på dem eller eventuelle endringer eller oppdateringer av dem. Tredjepartsnettsteder kan ha egne bruksvilkår og personvernerklæringer som gjelder for deg og brukerne dine. Bruk av slike tredjepartsnettsteder er ikke underlagt denne avtalen.
  13. Eksportkontroll og handelssanksjoner. Ved å bruke Workplace godtar kunden å rette seg etter alle lover og forskrifter for eksport og import for USA og andre gjeldende jurisdiksjoner, samt å overholde eventuelle sanksjonsregler og handelsrestriksjoner. Uten å begrense det foregående garanterer kunden (a) at kunden ikke står oppført på den amerikanske regjeringens liste over forbudte eller begrensede parter; (b) at kunden ikke er underlagt sanksjoner fra FN, USA eller EU, eller andre gjeldende økonomiske sanksjoner eller handelsrestriksjoner; og (c) at kunden ikke driver virksomhet eller har kunder i land som er underlagt omfattende handelsrestriksjoner fra USA.
  14. Betingelser for bruk av statlig instans. Hvis du er en statlig instans, garanterer du at (i) ingen gjeldende lover, retningslinjer eller prinsipper hindrer deg i å godta og utføre, eller akseptere å utføre, noen av betingelsene i denne avtalen, (ii) ingen gjeldende lover, retningslinjer eller prinsipper gjør det umulig for deg eller en statlig instans å overholde betingelser i denne avtalen, (iii) du er autorisert til, og har rettslig handleevne under gjeldende lover, retningslinjer og prinsipper til å representere og binde en aktuell statlig instans til denne avtalen; og (iv) du inngår denne avtalen basert på en upartisk beslutning angående verdien av Workplace for deg og brukerne dine, og ingen upassende atferd eller interessekonflikt har påvirket din beslutning om å inngå denne avtalen. Ikke inngå denne avtalen hvis du ikke kan overholde betingelsene i del 12.n. Hvis en statlig instans inngår denne avtalen i strid med denne del 12.n, kan Meta velge å kansellere avtalen.
  15. Forhandlere. Du kan velge å få tilgang til og bruke Workplace via en forhandler. Hvis du har tilgang til og bruker Workplace via en forhandler, bærer du det fulle ansvaret for (i) alle relaterte rettigheter og forpliktelser i den gjeldende avtalen med forhandleren din; og (ii) som mellomledd mellom deg og Meta, all tilgang fra forhandleren til Workplace, dataene dine og alle brukerkontoer som du måtte opprette for forhandleren din. Hvis du velger å ha tilgang til og bruke Workplace gjennom en forhandler, godtar du i tillegg at kundebetingelsene for forhandlere skal ha forrang over eventuelle motstridende betingelser i denne avtalen.
  16. Små bedrifter i Australia. Hvis du er en liten australsk bedrift, kan denne avtalen være underlagt den australske forbrukerloven og rettighetene du har under denne. Hvis den australske forbrukerloven gjelder for deg og din bruk av Workplace, utgjør tilleggsbestemmelsene i SMB-tillegget for Australia en del av denne avtalen og er integrert her ved referanse.
 13. Definisjoner
  I denne avtalen, med mindre annet er oppgitt:
  «Retningslinjer for godtatt bruk» betyr reglene for bruk av Workplace som ligger på www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP, og som kan endres fra tid til annen.
  «Tilknyttet selskap» betyr en enhet som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer, eies eller kontrolleres av eller er under felles eierskap eller kontroll av en part, der «kontroll» betyr myndighet til å styre ledelsen eller driften av en enhet, og «eierskap» betyr berettiget eierskap på 50 % (eller, hvis den gjeldende jurisdiksjonen ikke tillater majoritetseierskap, det maksimale beløpet som tillates ifølge en slik lov) eller mer av enhetens verdipapirer eller tilsvarende. I denne definisjonen er en statlig instans ikke et tilknyttet selskap for en annen statlig instans, med mindre den har full kontroll over den andre statlige instansen.
  «Avtale» betyr alle betingelsene som befinner seg i, eller som det vises til i, disse tjenestebetingelsene for Workplace og tilhørende tillegg, inkludert (men ikke begrenset til) databehandlingstillegget, Datasikkerhet-tillegget, retningslinjene for godtatt bruk, de globale behandlingsbetingelsene, kundebetingelser for forhandlere, betingelsene for Workplace-plattformen og SMB-tillegget for Australia (og alle betingelser som det vises til).
  «SMB-tillegget for Australia» betyr betingelsene som ligger på https://www.workplace.com/legal/FB_Work_Australia. Betingelsene kan oppdateres fra tid til annen.
  «Databehandlingstillegg» betyr databehandlingstillegget som er vedlagt og utgjør en del av denne avtalen, inkludert eventuelle betingelser som er henvist til i det.
  «Datasikkerhetstillegg» betyr datasikkerhetstillegget som er vedlagt og utgjør en del av denne avtalen.
  «Statlig instans» betyr land eller jurisdiksjoner i verden – inkludert, men ikke begrenset til, alle delstatlige, lokale, kommunale, regionale og andre politiske etater; statlige organisasjoner, virksomheter eller andre enheter som er etablert, eid eller kontrollert av en slik myndighet, og enhver representant eller agent for noe av det tidligere nevnte.
  «Lover» betyr alle gjeldende lokale, delstatlige, føderale og internasjonale lover, forskrifter og konvensjoner – inkludert, men ikke begrenset til, de som er knyttet til personvern for data og dataoverføring, internasjonal kommunikasjon, eksport av tekniske eller personlige data og offentlige anskaffelser.
  «De globale behandlingsbetingelsene» betyr Metas globale behandlingsbetingelser, som er tilgjengelige på https://www.facebook.com/legal/terms/Meta-Global-Processor-Terms.
  «Forhandler» betyr en tredjepartspartner som har en gyldig avtale med Meta som tillater videresalg av og tilrettelegging for tilgang til Workplace.
  «Kundebetingelser for forhandlere» betyr betingelsene på https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms, samt eventuelle oppdateringer av disse. Disse betingelsene utgjør en del av denne avtalen og fungerer som tilleggsbetingelser mellom partene, og de gjelder for deg hvis du har tilgang til og bruker Workplace gjennom en forhandler.
  «Brukere» betyr en av dine egne eller dine partnerselskapers ansatte, leverandører og andre personer som du gir tilgang til Workplace.
  «Workplace» betyr Workplace-tjenesten vi gjør tilgjengelig for deg under denne avtalen, samt alle senere versjoner, inkludert nettsteder, apper, nettjenester, verktøy, betafunksjoner og innhold vi kan tilby deg under denne avtalen, som kan endres fra tid til annen.
  «Workplace-underbehandlere» betyr de navngitte enhetene som identifiseres av Meta på https://www.workplace.com/subprocessors, (eller et etterfølgende sted), som kan oppdateres fra tid til annen.
  «Dataene dine» betyr (a) kontaktinformasjon eller nettverks- eller kontoregistreringsdata som du eller brukerne dine sender til Workplace; (b) innhold eller data som du eller brukerne dine publiserer, deler, importerer eller oppgir på Workplace; (c) informasjon vi innhenter når du eller brukerne dine kontakter eller engasjerer oss for å få støtte for Workplace, inkludert informasjon om maskinvare, programvare og andre detaljer som innhentes i forbindelse med kundestøtte; og (d) all bruks- og funksjonsinformasjon (f.eks. IP-adresser, nettleser- og operativsystemtype og enhetsidentifikatorer) knyttet til hvordan brukere samhandler med Workplace.
  «Dine retningslinjer» betyr alle dine relevante retningslinjer for ansatte, systemer, personvern, personaladministrasjon, klager og annet.Databehandlingstillegg

 1. Databehandling. I den grad Meta fungerer som behandler for gjeldende personopplysninger, skal partene overholde de globale behandlingsbetingelsene, som modifisert av del 2 (Endringer av de globale behandlingsbetingelsene) nedenfor. De globale behandlingsbetingelsene utgjør en del av dette databehandlingstillegget og er uttrykkelig innlemmet i dette dokumentet via referanse. Vi presiserer at endringene som beskrives i del 2 (Endringer av de globale behandlingsbetingelsene) fortsetter å gjelde, uavhengig av eventuelle fremtidige oppdateringer av de globale behandlingsbetingelsene. Begreper som brukes i dette databehandlingstillegget, men som ikke er definert andre steder i denne avtalen, skal ha betydningene de er gitt i de globale behandlingsbetingelsene.
 2. Endringer av de globale behandlingsbetingelsene. Uavhengig av eventuell motstridende informasjon i de globale behandlingsbetingelsene, skal de globale behandlingsbetingelsene, når det gjelder Metas behandling av aktiviteter i henhold til denne avtalen, endres som spesifisert nedenfor, og de følgende endringene har forrang over eventuelle motstridende formuleringer i de globale behandlingsbetingelsene.
  1. Meta-enheten du har kontrakt med i henhold til denne avtalen, skal være behandleren din for alle gjeldende personopplysninger.
  2. Del 2.1.d av de globale betingelsene fjernes og erstattes i sin helhet av det følgende: «Bedriften forstår og samtykker i at bedriften kan slette og laste ned sine gjeldende personopplysninger når som helst via verktøyene som gjøres tilgjengelige i Workplace, i løpet av avtaleperioden. Etter dette sletter Meta alle gjeldende personopplysninger som beskrevet i del 9 av de gjeldende betingelsene.»
 3. Konflikter. Uavhengig av del 1.3 (Konflikter) i de globale behandlingsbetingelsene i gjelder følgende: I den utstrekning det finnes konflikt eller uoverensstemmelse mellom de globale behandlingsbetingelsene og denne avtalen, skal betingelsene i denne avtalen ha forrang (med mindre disse betingelsene er i strid med et lovfestet krav, og i så fall skal dette lovfestede kravet ha forrang).
 4. Beskrivelse av behandling. Under utførelsen av sine aktiviteter som behandler under denne avtalen angående gjeldende personopplysninger i dataene dine, bekrefter Meta at
  1. varigheten, emnet, typen og formålet til behandlingen skal være som spesifisert i denne avtalen;
  2. typene personopplysninger som behandles, skal inkludere de som er spesifisert i definisjonen av «dataene dine»;
  3. kategoriene av registrerte personer inkluderer dine representanter, brukere og andre personer som er identifisert eller som kan identifiseres av dataene;
  4. forpliktelsene og rettighetene dine som behandlingsansvarlig i forhold til gjeldende personopplysninger i dataene dine er som definert i denne avtalen og de globale behandlingsbetingelsene; og
  5. hyppigheten til dataoverføringene er på kontinuerlig basis så lenge avtalen gjelder, med mindre noe annet uttrykkelig spesifiseres i avtalen.
 5. Underbehandlere. Du anerkjenner og samtykker i at i forbindelse med leveringen av Workplace har Meta inngått kontrakt med Workplace-underbehandlerne om å fungere som underbehandlere for gjeldende personopplysninger.

Datasikkerhetstillegg

 1. Bakgrunn og formål
  Dette dokumentet beskriver minstekravene til sikkerhet som gjelder for Metas levering av Workplace til deg.
 2. Information Security Management System
  Meta har etablert et Information Security Management System (ISMS) som er utviklet for å implementere rutiner for informasjonssikkerhet av bransjestandard for levering av Workplace. Metas ISMS er utviklet for å beskytte mot uautorisert tilgang til og utlevering, bruk, tap og endringer av dataene dine.
 3. Prosess for risikohåndtering
  Sikkerheten til informasjon og fasiliteter for informasjonsbehandling, inkludert IT-infrastruktur og fysiske fasiliteter, skal være basert på en risikovurdering. Risikovurdering av Workplace vil bli gjennomført regelmessig.
 4. Organisering av informasjonssikkerhet
  Meta har en egen sikkerhetsansvarlig som har det overordnede ansvaret for sikkerhet i organisasjonen. Meta har eget personale med ansvar for å overvåke sikkerheten når Workplace kjører.
 5. Fysisk og miljømessig sikkerhet
  Metas sikkerhetstiltak skal omfatte kontroller utviklet for å gi rimelig trygghet for at tilgangen til fysiske behandlingsfasiliteter er begrenset til autoriserte personer, og at det er etablert kontrollrutiner for å oppdage, forhindre og kontrollere miljøødeleggelser. Kontrollene omfatter:
  Kontrollene omfatter:
  • logging og kontroll av all fysisk tilgang til databehandlingsfasilitetene av ansatte og leverandører
  • kameraovervåking ved kritiske inngangspunkter til databehandlingsfasiliteten
  • systemer som overvåker og kontrollerer temperatur og luftfuktighet for datamaskinutstyr, og
  • strømforsyning og reservegeneratorer
  Meta skal implementere prosedyrer av bransjestandard for sikker sletting og avhending av data på elektroniske medier, i henhold til avtalen.
 6. Segregering
  Meta skal etablere tekniske mekanismer som er utviklet for å sikre at dataene dine er logisk segregert fra andre kunders data, og at dataene dine bare er tilgjengelige for autoriserte brukere.
 7. Personale
  1. Opplæring
   Meta skal sikre at alle ansatte med tilgang til dataene dine gjennomgår sikkerhetsopplæring.
  2. Screening og bakgrunnssjekk
   Meta skal:
   • ha prosedyrer for verifisering av identiteten til personalet som arbeider med Workplace-forekomsten din
   • ha en prosess for utføring av bakgrunnskontroller av personale som arbeider med Workplace-forekomsten din, i henhold til Metas standarder
   Meta skal gi personlige ID-kort med bilde og navn til alt personale som arbeider med Workplace-forekomsten din. ID-kort skal kreves for å komme inn på alle Meta-kontorer.
  3. Sikkerhetsbrudd av personale
   Meta skal ha sanksjoner for uautorisert eller ulovlig tilgang til dataene dine begått av Facebook-personale, herunder straff opp til og inkludert oppsigelse.
 8. Sikkerhetstesting
  Meta skal utføre regelmessige sikkerhets- og sårbarhetstester for å vurdere om viktige kontroller er riktig implementert og fungerer som de skal.
 9. Tilgangskontroll
  1. Administrasjon av brukerpassord
   Meta skal ha en etablert prosess for administrasjon av brukerpassord som er utviklet for å sikre at passord er personlige og utilgjengelige for uautoriserte personer. Prosessen skal som minimum inkludere:
   • klargjøring av passord, f.eks. bekrefte identiteten til brukeren før det utstedes et nytt passord, et erstatningspassord eller et midlertidig passord
   • kryptering av alle passord når de er lagret i datamaskinsystemer eller sendes over nettverket
   • endring av alle standardpassord fra leverandører
   • sterke passord i forhold til tiltenkt bruk
   • brukerbevissthet
  2. Administrasjon av brukertilgang
   Meta skal implementere en prosess for endring og/eller tilbakekalling av tilgangsrettigheter og brukeridentiteter, uten unødvendig opphold. Meta skal ha prosedyrer for rapportering og tilbakekalling av kompromittert tilgangsinformasjon (passord, token osv.) hele døgnet. Meta skal ha hensiktsmessige sikkerhetslogger som inkluderer brukeridentitet og tidsstempel. Klokken skal være synkronisert med NTP.
   Som minimum skal følgende hendelser loggføres:
   • autorisasjonsendringer
   • mislykkede og vellykkede godkjennings- og tilgangsforsøk, og
   • lese- og skriveoperasjoner.
 10. Kommunikasjonssikkerhet
  1. Nettverkssikkerhet
   Meta skal ta i bruk teknologi som overholder bransjestandarder for nettverkssegregering.
   Tilgang til eksternt nettverk skal kreve kryptert kommunikasjon ved bruk av sikre protokoller og bruk av flerfaktorautentisering.
  2. Beskyttelse av data i transitt
   Meta skal håndheve bruk av passende protokoller som er utviklet for å beskytte konfidensialiteten til data i transitt over offentlige nettverk.
 11. Driftssikkerhet
  Meta skal etablere og opprettholde et program for sårbarhetshåndtering for Workplace som omfatter definering av roller og ansvar, dedikert eierskap til sårbarhetsovervåking, vurdering av sårbarhetsrisiko og oppdateringsdistribusjon.
 12. Håndtering av sikkerhetshendelser
  Meta skal etablere og opprettholde en responsplan for sikkerhetsovertredelser for å overvåke, oppdage og håndtere mulige sikkerhetsbrudd som påvirker Workplace-forekomsten din. Responsplanen for sikkerhetshendelser skal minst omfatte definering av roller, ansvar, kommunikasjon og evalueringer, inkludert rotårsaksanalyse og utbedringsplaner.
  Meta vil overvåke Workplace for eventuelle sikkerhetsbrudd og skadelig aktivitet. Overvåkingsprosessen og registreringsteknikkene skal utvikles for å gjøre det mulig å oppdage sikkerhetshendelser som påvirker Workplace-forekomsten i henhold til relevante trusler og løpende trusselinformasjon.
 13. Forretningskontinuitet
  Meta skal ha en forretningskontinuitetsplan for å svare på nødsituasjoner og andre kritiske situasjoner som kan skade Workplace-forekomsten. Meta skal formelt gå gjennom forretningskontinuitetsplanen minst én gang i året.
Gjelder fra: 1. mars 2024